Οι σωστά καταρτισμένοι νέοι αποτελούν το εργατικό υψηλής εξειδίκευσης εργατικό και διοικητικό δυναμικό του μέλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη και καθιέρωση μιας μεθοδολογίας βελτιστοποίησης της σύνδεσης μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας.

Το Ευρωπαϊκό έργο TAKE TECH σχεδιάστηκε με γνώμονα τα παραπάνω ώστε να αποτελέσει ένα βιώσιμο μέσο αντιμετώπισης της έλλειψης τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού που παρατηρείται σήμερα στην Ευρώπη.

 


Τί είναι το TAKE TECH?

Το TAKE TECH παρέχει τόσο στα σχολεία όσο και στις επιχειρήσεις μια ευρεία κλίμακα υπηρεσιών, καθώς και χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ τους και τη βελτιστοποίηση των κοινών δραστηριοτήτων σε όλες τις φάσεις των συνεργασιών τους, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από τα επαγγέλματα του τεχνικού και επιστημονικού κλάδου.

 

Φάση Προετοιμασίας

Πρώτη επαφή, σχεδιασμός και συντονισμός κοινών δράσεων, καθορισμός κοινών στόχων.

 


Υλοποίηση

Σχεδιασμός και υλοποίηση μια επίσκεψης ειδικά προσαρμοσμένης στην ομάδα στόχο, αξιολόγηση των πιθανών σχέσεων μεταξύ του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου και του σχετικού με τον επαγγελματικό κλάδο περιεχομένου, προτάσεις σχετικά με το πως θα δημιουργηθεί θετική εντύπωση στην ομάδα στόχο, αξιολόγηση εργαλείων για τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις.

 

Φάση αναθεώρησης

Μέτρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων συνεργασιών, εργαλεία για τη διατήρηση και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων.

Όλες οι προτάσεις, τα εργαλεία και οι τεχνικές του TAKE-TECH εγγυώνται βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των επιχειρήσεων.  Το TAKE TECH έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των μαθητών να εργαστούν στον τεχνικό και επιστημονικό κλάδο και, με τον τρόπο αυτό, βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει το δυναμικό των μαθητών ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

.

 

Μέτρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων συνεργασιών, εργαλεία για τη διατήρηση και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων.

Όλες οι προτάσεις, τα εργαλεία και οι τεχνικές του TAKE-TECH εγγυώνται βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των επιχειρήσεων.  Το TAKE TECH έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των μαθητών να εργαστούν στον τεχνικό και επιστημονικό κλάδο και, με τον τρόπο αυτό, βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει το δυναμικό των μαθητών ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας.