Οι στόχοι του TAKE TECH είναι:

 

-          συλλογή ιδεών και υφιστάμενων μεθόδων από τις χώρες των εταίρων

-          παιδαγωγική και διδακτική επεξεργασία του συνόλου του υλικού

-          ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία και τις επιχειρήσεις

-          υλοποίηση προγραμμάτων «εκπαίδευσης εκπαιδευτών» στις χώρες των εταίρων

-          προσφορά εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης TAKE TECH

 

Όμως, ο κύριος στόχος του συνόλου των δραστηριοτήτων του έργου είναι να λειτουργήσουν προς όφελος της Ευρωπαϊκής οικονομίας.